Metod

IMG_2346

Vår målsättning:

Att i samarbete med familjehemmen, skapa förutsättningar för ungdomarna att bli trygga och självständiga vuxna med kunskap om sig själva och samhället.

Ungdomssamordnare

Varje placerad ungdom har på Fryshuset Familjehem en egen vuxen att vända sig till. Ungdomssamordnaren har regelbunden kontakt med ungdomen och de träffas utifrån varje ungdoms behov.  Hos oss är ungdomen alltid i fokus och vi lyssnar in behov, önskemål och drömmar. Vi har alltid en positiv förväntan på ungdomen och samordnaren använder bland annat motiverande samtal som grund för samtalen.

Samordnaren är också den som samordnar alla insatser kring den placerade ungdomen och har den övergripande bilden av ungdomen och hans/hennes behov. Samordnaren har en kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren samt med andra myndigheter, med skolan/praktiken samt samordnar eventuella behandlingsinsatser. Samordnaren har det övergripande ansvaret för att ungdomens veckoschema fungerar. Ungdomssamordnaren samarbetar nära med personalen som stöttar familjehemmet.

Familjehemskonsulent

En och samma familjehemskonsulent är kopplad till familjehemmet och finns för familjehemmet 24 h/dygn. Familjehemskonsulenten handleder familjehemmet; Vi både lyssnar, uppmuntrar och stöttar familjehemmets arbete och relation till ungdomen. Vi har även regelbunden och förutbestämd handledning i familjehemmet, ca var sjätte vecka. Varje vecka skriver familjehemmet en veckorapport som skickas till Familjehemskonsulenten. Utifrån veckorapporterna skickar sedan Familjehemskonsulenten en månadsrapport till socialtjänsten. Familjehemmen erbjuds grundutbildning, inspirationsträffar samt erfarenhetsträffar i grupp. Läs mer under Familjehem.

Positiva sociala sammanhang

Fryshuset har över 30 års erfarenhet av att skapa positiva sammanhang för barn och ungdomar, tillsammans med trygga vuxna ledare. Vi kan därför hjälpa ungdomen att hitta ett passionerat fritidsintresse med allt från musikproduktion, basket, skate till kampsport, tjej- och killgrupper o.s.v. Vi har ett nära samarbete med Elektra, som arbetar med hedersproblematik, och Passus, som arbetar med gängkriminalitet. Utöver det har ungdomen tillgång till samtliga sociala projekt på Fryshuset (se hemsidan: Föredöme och Framtidstro).

Skola/praktik

Fryshuset erbjuder grundskola, gymnasium och folkhögskola. Gymnasiet erbjuder de nationella programmen, introduktionsprogram samt AST-verksamhet (tidigare Aspergerverksamhet). Samtliga program kombineras med passionerade intressen, allt från teater och dans till skate och basket. För de ungdomar som behöver något annat så kan Fryshuset Familjehem genom sitt stora kontaktnät ofta ordna en praktikplats anpassad till ungdomen. Veckoschemat med antalet praktikdagar och tider utformas utifrån ungdomens behov. Praktiken kan med fördel varvas med umgänge med en kontaktperson. En motivationsdel i praktiken är att ungdomen kan tjäna pengar på praktiken utifrån insats.

Kontaktperson och samtalskontakt

Vi samarbetar med andra verksamheter på Fryshuset som har stor kunskap och erfarenhet av ungdomar, ur olika perspektiv. Därifrån kan vi erbjuda kontaktpersoner som träffar ungdomen utifrån behov, som en del av veckoschemat. Kontaktpersonen gör aktiviteter med ungdomen utifrån intresse, och har som fokus att motivera och uppmuntra att följa den upprättade planeringen. Vi kan vid behov även erbjuda samtal med terapeut (Steg 1-utbildad inom KBT) som har lång erfarenhet av behandling av unga med social problematik såsom kriminalitet och droger.

Utredning familjehem

Familjehemmen finns i Stockholmsområdet och är utredda enligt Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod BRA-fam och djupintervjuade enligt Kälvesten. Familjehemmen har kunskap inom unga ensamkommande och social problematik som droger och kriminalitet samt inom hedersproblematik.

Fortbildning familjehem

Familjehemmen får kontinuerligt stöd i form av individuell handledning, erfarenhetsträffar och inspirationsföreläsningar.

Läs mer under flikarna Bli familjehem och Våra familjehem

Aktiviteter

Fryshuset vill skapa positiva sammanhang genom att erbjuda en helhet; boende, skola, fritid, samt vägar in på arbetsmarknaden – allt för en positiv återanpassning in i samhället.

Vi erbjuder redan i dag en rad aktiviter för målgruppen, för närvarande har vi tjejgrupp, gitarrlektioner, fotboll och dans, tillsammans med svenska ungdomar. Vi kan även erbjuda unga ensamkommande en introduktionskurs i det svenska samhället (på teman som kärlek, rättigheter/skyldigheter, sex och samlevnad t.ex.), utifrån deras intressen och önskemål.

För de unga i våra familjehem som ej klarar av skolan erbjuder vi istället praktikplats.

Vi samarbetar tätt med våra andra verksamheter på Fryshuset, såsom fritidsverksamheterna, Elektra (mot hedersrelaterat förtryck), Fryskyrkan med både präster och imamer, samt tjej- och killverksamheterna.