Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att öppna sitt hem och ta emot en ungdom som av olika anledningar inte kan bo i sin ursprungsfamilj.

Det finns inga formella krav för att bli familjehem. Däremot måste ditt hem vara tryggt och stabilt, leva ett ordnat liv och inte stå inför några större förändringar. Det som behövs är tid, engagemang, tålamod och känslomässigt utrymme för ytterligare en familjemedlem. Ett familjehem kan bestå av en eller flera vuxna, med eller utan barn.

Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och ska genom vardaglig stöttning i såväl skolarbete som fritidsintressen och verka för att ungdomen får en så positiv utveckling som möjligt. Att vara familjehem är oerhört roligt och engagerande, men också tålamodskrävande. Men det är berikande att följa ungdomens utveckling och se hur det arbete man utför förbättrar en människas förutsättningar att få ett bra liv.

Familjehemmets medlemmar kan ha ett annat arbete men ska fungera som förälder i vardagssituationer, t ex gå på föräldramöten i skola, besök hos tandläkare och läkare, ta emot företrädare för Socialtjänsten och Passus Familjehem samt delta i handledning och fortbildning.

Stöd till familjehemmet

Varje familjehem har en egen familjehemskonsulent som finns för att lyssna och stödja familjehemmet. Familjehemskonsulenten gör hembesök hos familjehemmet ca en gång i månaden för handledning eller för att följa upp hur placeringen fortlöper och säkerställa att både familjehemmet och ungdomen har det bra.

Den placerade ungdomen har en ungdomssamordnare som står för den övergripande samordningen av ungdomens behov. Ungdomssamordnaren har regelbunden kontakt med ungdomen och de träffas ofta. Det är även ungdomssamordnare som hjälper till med ungdomens veckoschema, kontakt med uppdragsgivaren, myndigheter, skola/praktik och andra inblandade i ungdomens behandling.

Familjehemmen får både enskild handledning och stöd och utbildning i form av regelbundna familjehemsträffar tillsammans med andra familjehem. Man får ett månatligt arvode och omkostnadsersättning. Innan man kan bli familjehem genomförs en utredning i form av djupintervjuer och att vi tar in registerutdrag från bl a polismyndigheten och socialtjänsten.
Att tas emot i ett tryggt hem kan göra stor skillnad i ett barns liv.

Att bli familjehem

Om du är intresserad av att bli familjehem kontaktar du oss på Fryshuset Familjehem. Vi bokar då in ett möte där vi pratar mer kring hur ett uppdrag kan se ut. Om båda parter är fortsatt intresserade får samtliga vuxna i familjen fylla i en enkät med ca 60 frågor (vi använder oss av Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod av familjehem: BRA-fam).

Sedan ska du lämna in registerutdrag samt intyg från:

  • Kronofogden
  • Polismyndigheten
  • Socialtjänsten
  • Försäkringskassan
  • Referenser från två personer – en som känner dig/er privat och en som känner dig/er via förenings- eller yrkesliv

Därefter gör vi ett hembesök och sedan sammanställer vi enkäten, referenserna och registerutdraget och sedan bestämmer vi och ni tillsammans om vi vill gå vidare med varandra.

Nästa steg är att göra en djupintervju med er, i ert hem. Vi använder oss utav den s.k. Kälvesten-metoden, samma metod som många kommuner använder sig av när de utreder familjehem. Efter att vi har sammanställt intervjun gör vi ett nytt hembesök där vi går igenom sammanställningen för eventuella ändringar eller kompletteringar.

När en kommun sedan kontaktar oss och blir intresserade av dig/er som familjehem kan de komma att ställa kompletterande frågor för att ta reda på om ungdomen och just du/ni som familjehem passar bra ihop. Handläggaren ska ta hänsyn till er familj och till de behov ungdomen har. Allt för att öka chanserna till att alla ska finna sig till rätta i den nya situationen med en ny familjemedlem.

Det är olika hur lång tid det tar att bli ett familjehem. Fryshusets utredning (registerutdrag, enkät, hembesök & djupintervju) tar cirka 1-2 månader, och därefter kan det ta tid innan du/ni blir matchad med en ungdom. Var beredd på att det kan ta lång tid, månader är inte ovanligt.  Vi kan heller inte garantera att ni kommer att få en placering, vår möjlighet att ge er ett uppdrag styrs av kommunernas behov.

Välkommen att höra av dig till oss via mail – familjehem@fryshuset.se