Våra tjänster

Verksamheten startade 2012 för att möta det stora behovet av familjehem för unga ensamkommande. Behovet i samhället har dock förändrats och sedan sommaren 2018 är Familjehem numera en del av avhopparverksamheten på Fryshuset. Avhopparverksamheten är uppdelad i två; Exit som är till för individer som är aktiv i nationella rörelser och vill få hjälp med att lämna dessa och Passus som är till för individer som lever eller ett kriminellt liv och vill lämna detta. Flera av de som jobbar inom verksamheten har själva erfarenhet från nationella rörelser eller en kriminell livsstil och hjälper nu andra utifrån sina egna erfarenheter.

Vår målsättning

Att i samarbete med familjehemmen, skapa förutsättningar för ungdomarna att bli trygga och självständiga vuxna med kunskap om sig själva och samhället.

Kompetens och erfarenhet

Fryshuset Familjehem är främst verksamma i Storstockholm. Personalgruppen har många års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i socialt utanförskap. Bland kompetensen finns sociologi, kriminologi, barn- och ungdomsvetenskap och KBT samt utbildningar i våld i nära relationer, MI-samtal, familjediagnostik inom Kälvesten och trauma.

Familjehemskonsulent

En och samma familjehemskonsulent är kopplad till familjehemmet och finns för familjehemmet dygnet runt. Familjehemskonsulenten handleder familjehemmet; Vi både lyssnar, uppmuntrar och stöttar familjehemmets arbete och relation till ungdomen. Vi har även regelbunden och förutbestämd handledning i familjehemmet, cirka var sjätte vecka. Varje vecka skriver familjehemmet en veckorapport som skickas till familjehemskonsulenten. Utifrån veckorapporterna skickar sedan familjehemskonsulenten en månadsrapport till socialtjänsten. Familjehemmen erbjuds grundutbildning, erfarenhets- och utbildningsträffar i grupp.

Ungdomssamordnare

Alla ungdomar som bor i våra familjehem har en egen vuxen, en ungdomssamordnare att vända sig till. Ungdomssamordnaren har regelbunden kontakt med ungdomen, ser till att ungdomens veckoschema fungera och att ungdomen får de behandlingsinsatser som denne behöver. De träffas därför regelbundet så att vi kan fånga upp ungdomens behov men även mående. Hos oss är ungdomen alltid i fokus och vi lyssnar in behov, önskemål och drömmar. I ungdomssamordnaren uppdrag ingår att ha ett helhetsperspektiv över ungdomen och dennes behov, i det ingår att ha kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren, andra myndigheter, skola/praktikplats men också den personal som stöttar familjehemmet.

Positiva sociala sammanhang

Fryshuset Familjehem vill skapa positiva sammanhang för ungdomen genom att erbjuda en helhet; boende, skola, fritid, samt vägar in på arbetsmarknaden – allt för en positiv återanpassning in i samhället. Till detta har vi tillgång till Fryshuset samtliga sociala projekt på Fryshuset. Vi kan därför hjälpa ungdomen att hitta ett passionerat fritidsintresse med allt från musikproduktion, basket, skate till kampsport, tjej- och killgrupper och så vidare.

Skola/praktik

Fryshuset erbjuder grundskola, gymnasium och folkhögskola. Gymnasiet erbjuder de nationella programmen, introduktionsprogram samt AST-verksamhet (tidigare Aspergerverksamhet). Samtliga program kombineras med passionerade intressen, allt från teater och dans till skate och basket. För de ungdomar som behöver något annat så kan Fryshuset Familjehem genom sitt stora kontaktnät ofta ordna en praktikplats anpassad till ungdomen. Veckoschemat med antalet praktikdagar och tider utformas utifrån ungdomens behov. Praktiken kan med fördel varvas med umgänge med en kontaktperson.

Kontaktperson och samtalskontakt

Vi samarbetar med andra verksamheter på Fryshuset som har stor kunskap och erfarenhet av ungdomar, ur olika perspektiv. Därifrån kan vi erbjuda kontaktpersoner som träffar ungdomen utifrån behov, som en del av veckoschemat. Kontaktpersonen gör aktiviteter med ungdomen utifrån intresse, och har som fokus att motivera och uppmuntra att följa den upprättade planeringen. Vi kan vid behov även erbjuda samtal med terapeut (Steg 1-utbildad inom KBT) som har lång erfarenhet av behandling av unga med social problematik såsom kriminalitet och droger.

Våra familjehem

Våra familjehem består av en eller flera vuxna med eller utan barn och finns i hela Stockholmsområdet. Familjehemmen har en variation i bakgrund och erfarenhet men har alla ett gemensamt engagemang för barn och ungdomar.

Familjehemmen finns i Storstockholmsområdet och är utredda enligt Socialstyrelsens bedömningsmetod BRA-fam. Vi intervjuar familjehemmen, gör hembesök samt tar registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Vi inhämtar även registerutdrag från kommunens socialregister samt skuldsaldo från Kronofogden. Slutligen djupintervjuas familjehemmen enligt Kälvesten.

Vi har familjehem från hela Stockholmsområdet med olika bakgrund och kompetenser:

  • Unga med en komplex och långtgående social problematik
  • Unga med erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk

Familjehemmet får handledning en gång i månaden av en av våra familjehemskonsulenter. Handledningen är obligatorisk och syftar till att ge familjehemmet stöd och möjlighet att reflektera över sitt uppdrag. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för ungdomen men också för familjen.

Det ingår även i uppdraget att ta del av familjehemsträffar i grupp tillsammans med andra familjehemsföräldrar och personal från Passus Familjehem. Träffarna arrangeras en gång per kvartal och alternerar mellan erfarenhets- och utbildningsträffar. Under erfarenhetsträffarna är fokus erfarenhetsutbyte mellan familjehemmen och Fryshusets personal med vid utbildningsträffarna bjuds en föreläsare in inom aktuella område för fortbildning av familjehemmen.